Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

С Т А Т У Т «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

                                         

 

 

 

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

IX  сесія VIII скликання

 

від 10 червня 2021 року                                                                         № 214

 

Про зміну назви та затвердження

статуту «Крилівської гімназії»

Червоненської селищної ради

Житомирської області  у новій редакції

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статей 89, 90 Цивільного кодексу України, пункту 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України в галузі освіти установчих документів, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Змінити назву Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 20409636) на «Крилівську гімназію» Червоненської селищної ради Житомирської області.

     2. Визначити, що освітня діяльність «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти.

     3. Визначити, що ведення бухгалтерського облікує, фінансово-господарської діяльності та звітності в «Крилівській гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється самостійно з урахуванням вимог нормативно-правових актів з 01 січня 2022 року.

     4. Затвердити Статут «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області в новій редакції (додається).

     5. Директору «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області до 01 вересня 2021 року здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях закладу, відповідно до вимог чинного законодавства України про що повідомити селищну раду в місячний термін.

     6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

              

 

 

 

Секретар ради                                                                 Неля БЕЗНОСКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІX сесії VІІІ скликання                                                                                                Червоненської селищної ради                                                                           від 10.06.2021року №___

 

Селищний голова

 

                                             Юрій ЯЩУК

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

«Крилівська гімназія»

Червоненської селищної ради Житомирської області

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20409636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

2021

1. Загальні положення

1. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області - це комунальний заклад загальної середньої освіти за типом гімназія, який забезпечує здобуття на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти, а саме: початкової та базової  середньої освіти, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

 

«Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області є правонаступником усього майна прав та обов’язків Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області створеної на базі майна комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади з 01.01.2016 року відповідно до рішень третьої сесії першого скликання Червоненської селищної об’єднаної  територіальної громади від 25.12.2015 року «Про надання згоди щодо входження Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади до складу засновників» та «Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів у комунальну власність Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади».

 

2. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області (далі – гімназія) є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та має бланки, печатки, штамп, ідентифікаційний номер.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна

 

3. Гімназія, як суб’єкт господарювання, має статус неприбуткового закладу освіти.

 

4. Найменування гімназії:

 

повне найменування українською мовою: - «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

скорочене найменування українською мовою:  Крилівська гімназія.

 

5. Юридична адреса та місцезнаходження гімназії: вул. Заможного, 2а, с.Крилівка, Бердичівський (Андрушівський) район, Житомирська область, 13435

 

6. Засновником та Власником майна гімназії є Червоненська селищна територіальна громада в особі Червоненської селищної ради Житомирської області (надалі – Засновник).

Органом управління гімназії є відповідний орган управління навчальним закладом в межах делегованих повноважень Червоненською селищною радою (далі – Орган управління).

 

7. Гімназія  забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких рівнях:

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

 

8. Головною  метою функціонування гімназії  є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття початкової та базової  середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова  грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 

9. Головними завданнями діяльності гімназії  є:

  • здобуття початкової та базової  середньої освіти;
  • виховання громадянина України;
  • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

 

10. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Червоненської селищної  ради, виконавчого комітету Червоненської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, наказами органу управління та цим Статутом.

 

11. Зміни до Статуту розробляються керівником гімназії та затверджуються Засновником за попереднім погодженням з органом управління.

 

12. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

 

13. Гімназія несе відповідальність перед собою, Засновником, Органом управління, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, дотримання Державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни, прозорість, інформаційну відкритість.

 

14. Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова - українська.

 

15. Гімназія може створювати  інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, класи з поглибленим вивченням окремих предметів, реалізувати науково-педагогічні проекти.

У складі гімназії можуть функціонувати внутрішні структурні підрозділи.

Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів гімназії та на підставі положення про нього, затвердженого керівником гімназії.

 

16. Гімназія має право:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню програму;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

- на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

- впроваджувати експериментальні освітні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- надавати платні послуги відповідно до нормативно-правових актів;

- надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення і площі, інше рухоме та нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній діяльності, у разі коли це не погіршує соціально-побутових умов учасників освітнього процесу;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

 

17. Гімназія зобов’язана:

- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування гімназії, в здобутті відповідного рівня повної загальної середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам повної загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників гімназії;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу учням документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим  органом.

 

18. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

Гімназія не відповідає за зобов’язаннями Засновника, рівно як і Засновник не відповідає за зобов’язаннями гімназії.

 

2. Організація освітнього процесу в гімназії

19. Освітній процес у гімназії організовується відповідно до Законів України "Про освіту", «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) гімназії та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

 

20. На кожному рівні  початкової та базової середньої освіти освітній процес в гімназії організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

 

21. Освітній процес у гімназії організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

 

22. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою гімназії у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

 

23. Безперервна навчальна діяльність учнів гімназії не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-9 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у гімназії протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

 

 24. Гімназія  розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму на кожному рівні (циклі) початкової та базової середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону.

Рішення про використання гімназією освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою.

Освітня програма гімназії схвалюється педагогічною радою та затверджується директором.

 Освітня програма гімназії має містити:

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;

- загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

- перелік варіантів навчальних планів та модельних навчальних програм;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу;

- опис інструментарію оцінювання;

- інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти)

           Освітня програма, розроблена на основі типових освітніх програм, має:

- відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою гімназії;

- визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі)  початкової та базової середньої  освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

- містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;

- містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються гімназією в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;

- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

Освітня програма може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності гімназії.

Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, підлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Не підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти:

- освітня програма, розроблена на основі типових освітніх програм;

- освітня програма, затверджена гімназією, після проходження інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень її освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Не можуть бути затверджені та використовуватися освітні програми, що не передбачають досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами.

 

25. На основі визначеного в освітній програмі гімназії навчального плану педагогічна рада складає, керівник затверджує річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

Гімназія реалізує освітню програму за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не можуть реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

 

26. З метою належної організації освітнього процесу у гімназії формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні, з дистанційною формою здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою.

У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Класи з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою відкриваються за наявності достатньої кількості заяв батьків чи осіб, які досягли повноліття, що належать до відповідного корінного народу чи національної меншини України відповідно до вимог законодавства.

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) гімназії встановлюється Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

      Кількість учнів у навчальних приміщеннях гімназії має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці).

 

27. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас гімназії може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у гімназії встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів.

Учні розподіляються між класами (групами) наказом директора гімназії.

 

28. За письмовими зверненнями батьків учнів директор приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у гімназії визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

29. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів в гімназії затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Учні гімназії переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

До гімназії для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

- проживають на території обслуговування гімназії;

- є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цій гімназії;

- є дітьми працівників цієї гімназії.

 

30. Індивідуальна освітня траєкторія учня формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними:

- форм здобуття загальної середньої освіти;

- навчальних планів та програм;

- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, у тому числі вибіркових, і рівнів їх складності;

- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання;

- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).

Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у гімназії. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підс