Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

С Т А Т У Т «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

                                         

 

 

 

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

IX  сесія VIII скликання

 

від 10 червня 2021 року                                                                         № 214

 

Про зміну назви та затвердження

статуту «Крилівської гімназії»

Червоненської селищної ради

Житомирської області  у новій редакції

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статей 89, 90 Цивільного кодексу України, пункту 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України в галузі освіти установчих документів, враховуючи висновок спільного засідання постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Змінити назву Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області (код ЄДРПОУ 20409636) на «Крилівську гімназію» Червоненської селищної ради Житомирської області.

     2. Визначити, що освітня діяльність «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти.

     3. Визначити, що ведення бухгалтерського облікує, фінансово-господарської діяльності та звітності в «Крилівській гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області здійснюється самостійно з урахуванням вимог нормативно-правових актів з 01 січня 2022 року.

     4. Затвердити Статут «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області в новій редакції (додається).

     5. Директору «Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради Житомирської області до 01 вересня 2021 року здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції та інших змін у статутних відомостях закладу, відповідно до вимог чинного законодавства України про що повідомити селищну раду в місячний термін.

     6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

              

 

 

 

Секретар ради                                                                 Неля БЕЗНОСКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІX сесії VІІІ скликання                                                                                                Червоненської селищної ради                                                                           від 10.06.2021року №___

 

Селищний голова

 

                                             Юрій ЯЩУК

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

«Крилівська гімназія»

Червоненської селищної ради Житомирської області

 

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20409636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Червоне

2021

1. Загальні положення

1. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області - це комунальний заклад загальної середньої освіти за типом гімназія, який забезпечує здобуття на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти, а саме: початкової та базової  середньої освіти, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

 

«Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області є правонаступником усього майна прав та обов’язків Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрушівського району Житомирської області створеної на базі майна комунальної власності Червоненської селищної територіальної громади з 01.01.2016 року відповідно до рішень третьої сесії першого скликання Червоненської селищної об’єднаної  територіальної громади від 25.12.2015 року «Про надання згоди щодо входження Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади до складу засновників» та «Про прийняття майнових комплексів загальноосвітніх навчальних закладів у комунальну власність Червоненської селищної об’єднаної територіальної громади».

 

2. «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області (далі – гімназія) є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та має бланки, печатки, штамп, ідентифікаційний номер.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна

 

3. Гімназія, як суб’єкт господарювання, має статус неприбуткового закладу освіти.

 

4. Найменування гімназії:

 

повне найменування українською мовою: - «Крилівська гімназія» Червоненської селищної ради Житомирської області

 

скорочене найменування українською мовою:  Крилівська гімназія.

 

5. Юридична адреса та місцезнаходження гімназії: вул. Заможного, 2а, с.Крилівка, Бердичівський (Андрушівський) район, Житомирська область, 13435

 

6. Засновником та Власником майна гімназії є Червоненська селищна територіальна громада в особі Червоненської селищної ради Житомирської області (надалі – Засновник).

Органом управління гімназії є відповідний орган управління навчальним закладом в межах делегованих повноважень Червоненською селищною радою (далі – Орган управління).

 

7. Гімназія  забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких рівнях:

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

 

8. Головною  метою функціонування гімназії  є реалізація права громадян на рівний доступ до якісної освіти та здобуття початкової та базової  середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова  грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

 

9. Головними завданнями діяльності гімназії  є:

  • здобуття початкової та базової  середньої освіти;
  • виховання громадянина України;
  • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

 

10. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Червоненської селищної  ради, виконавчого комітету Червоненської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, наказами органу управління та цим Статутом.

 

11. Зміни до Статуту розробляються керівником гімназії та затверджуються Засновником за попереднім погодженням з органом управління.

 

12. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

 

13. Гімназія несе відповідальність перед собою, Засновником, Органом управління, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, дотримання Державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни, прозорість, інформаційну відкритість.

 

14. Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова - українська.

 

15. Гімназія може створювати  інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, класи з поглибленим вивченням окремих предметів, реалізувати науково-педагогічні проекти.

У складі гімназії можуть функціонувати внутрішні структурні підрозділи.

Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів гімназії та на підставі положення про нього, затвердженого керівником гімназії.

 

16. Гімназія має право:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню програму;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, учнів, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

- на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

- впроваджувати експериментальні освітні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- надавати платні послуги відповідно до нормативно-правових актів;

- надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення і площі, інше рухоме та нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній діяльності, у разі коли це не погіршує соціально-побутових умов учасників освітнього процесу;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

 

17. Гімназія зобов’язана:

- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування гімназії, в здобутті відповідного рівня повної загальної середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня повної загальної середньої освіти Державним стандартам повної загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників гімназії;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу учням документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим  органом.

 

18. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

Гімназія не відповідає за зобов’язаннями Засновника, рівно як і Засновник не відповідає за зобов’язаннями гімназії.