Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

Додаток №1

до рішення Червоненської селищної ради № 320 від 08.10.2021 р. ХІІІ сесія VІІІ скликання 

                                                                                                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення 

Фінансовий відділ Червоненської селищної ради (далі – Фінансовий відділ) є виконавчим органом Червоненської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним раді та селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

Фінансовий відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби  України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання. Фінансовий відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. 

Повне найменування відділу: Фінансовий відділ Червоненської селищної ради.

Скорочене найменування відділу: Фінансовий відділ Червоненської сел/р

Юридична адреса: Україна, 13434, Житомирська область, Бердичівський район, селище міського типу Червоне, вулиця Миру, будинок 28. 

Фінансовий відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет  селищної територіальної громади на фінансування відділу, установ, закладів, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність відділу, як головний розпорядник бюджетних коштів в фінансовій сфері, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників Фінансового відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

Не вважається розподілом доходів відділу використання   власних  доходів  (прибутків)  виключно  для  фінансування  видатків  на утримання  такої  неприбуткової  організації,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів діяльності, визначених Положенням.

Червоненська селищна рада створює сприятливі умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Фінансового відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, в разі необхідності - транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

Положення про Фінансовий відділ, структура та штатна чисельність відділу затверджується рішенням сесії селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради. 

Порядок взаємодії Фінансового відділу з іншими виконавчими органами селищної ради визначаються селищним головою.

 

2. Основні завдання Фінансового відділу 

Фінансовий відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів. 

Основними завданнями фінансового відділу є: 

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території селищної територіальної громади ;
 • проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради, структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
 • складання та виконання в установленому порядку розпису бюджету селищної територіальної громади  ;
 • забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • розроблення та представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади , схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради;
 • здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.
 • здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету;
 • об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ, організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громад;
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

 

3. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку селищної територіальної громади;
 • бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів селищної територіальної громади, аналізує соціально- економічні показники розвитку селищної територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу бюджету селищної територіальної громади; у підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку; погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради ; розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи селищної ради ; підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг; розробленні проєктів розпоряджень голови селищної ради;
 • вносить пропозиції щодо проєкту бюджету селищної територіальної громади;
 • готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту бюджету  селищної територіальної громади;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади ;
 • приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади;
 • розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить під час складання і розгляду проєкту бюджету селищної територіальної громади аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту бюджету селищної територіальної громади;
 • бере участь у підготовці звітів селищного голови;
 • готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх селищному голові;
 • розробляє порядок складання і виконання розпису бюджету селищної територіальної громади;
 • складає і затверджує розпис бюджету селищної територіальної громади, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету селищної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет селищної територіальної громади складає та затверджує тимчасовий розпис бюджету селищної територіальної громади  з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;
 • складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;
 • погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади;
 • здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків бюджету селищної територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;
 • перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з  бюджету селищної територіальної громади;
 • проводить експертизи селищних програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
 • здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до бюджету селищної територіальної громади, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
 • організовує виконання бюджету селищної територіальної громади, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до бюджету селищної територіальної громади та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • готує і подає селищній раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету селищної територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади;
 • за рішенням селищної ради розміщує тимчасово вільні кошти бюджету селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 • аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання бюджету селищної територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 • інформує селищного голову про стан виконання бюджету селищної територіальної громади за кожний звітний період і подає на розгляд селищної ради річний та квартальний звіти про виконання бюджету селищної територіальної громади;
 • розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету селищної територіальної громади та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів селищної ради;
 • погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з бюджету селищної територіальної громади;
 • погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;
 • опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради;
 • готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
 • застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 • приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:
 • зупинення операцій з бюджетними коштами;
 • призупинення бюджетних асигнувань;
 • зменшення бюджетних асигнувань;
 • повернення бюджетних коштів до бюджету;
 • безспірне вилучення коштів з бюджету;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансовий відділ; 
 • постійно      інформує        населення      про      стан    здійснення     визначених законом повноважень;
 • за потреби готує документи на отримання позики в територіальному управлінні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
 • здійснює аналіз виконання дохідної частини;
 • здійснює організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади;
 • здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проєкту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу;
 • здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами;
 • здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;
 • збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників;