Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (12 проєкт): Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Червоненської селищної ради

Додаток до

рішення                сесії

восьмого скликання
Червоненської селищної ради
від                 2021 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Червоненської селищної ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Червоненської селищної ради (далі – Відділ) утворюється рішенням селищної ради, входить до складу апарату Червоненської селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Червоненській селищній раді,  виконавчому комітету та Червоненському селищному голові.

1.3Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів селищного бюджету.

1.5. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штатна чисельність Відділу затверджується Червоненською селищною радою.

2.2. Керівником Відділу є начальник Відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується селищному голові, заступнику селищного голови,  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

2.3. Посадові особи Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Червоненським селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Відділу, а у разі відсутності головного спеціаліста, відповідно до розпорядження Червоненського селищного голови – на іншого працівника Відділу.

2.5. Положення про Відділ затверджується Червоненською селищною радою. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Червоненської селищної ради та складення звітності;

3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.1.6 Здійснення попереднього контролю за своєчасністю та правильностю оформлення документів та законністю здійснення операцій.

3.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 31.12.2013 року № 1203;

3.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;

3.3.3. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, державну статистичну звітність, податкову звітність,  та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3.3.4. Приймає від установ, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів;

3.3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового відділу Червоненської селищої ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань;

3.3.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату та структурних підрозділів Червоненської селищної ради;

3.3.7. Приймає участь у розробці бюджетних програм,складає їх та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань, порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;

3.3.8. Готує проекти рішень Червоненської селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпорядження Червоненського селищного голови з питань, що входять до компетенції Відділу;

3.3.9. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких апарат селищної ради є головним розпорядником коштів, а саме:

  1. дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  2. повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів установ, для яких апарат  селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
  3. правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких апарат селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
  4. веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

3.3.10. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.3.11. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

  1. використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
  2. інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням Червоненського селищного голови;

3.3.12. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.3.13. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.3.14. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.3.15. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3.16 Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими складовими:

• облік видатків;

• облік грошових коштів на рахунках установи;

• облік розрахунків по заробітній платі ;

• облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними  фондами;

• облік розрахунків у порядку планових платежів;

• облік розрахунків з підзвітними особами;

• облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

• облік необоротних активів;