Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (12 проєкт): Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Червоненської селищної ради

Додаток до

рішення                сесії

восьмого скликання
Червоненської селищної ради
від                 2021 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Червоненської селищної ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Червоненської селищної ради (далі – Відділ) утворюється рішенням селищної ради, входить до складу апарату Червоненської селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Червоненській селищній раді,  виконавчому комітету та Червоненському селищному голові.

1.3Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів селищного бюджету.

1.5. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штатна чисельність Відділу затверджується Червоненською селищною радою.

2.2. Керівником Відділу є начальник Відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується селищному голові, заступнику селищного голови,  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

2.3. Посадові особи Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Червоненським селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Відділу, а у разі відсутності головного спеціаліста, відповідно до розпорядження Червоненського селищного голови – на іншого працівника Відділу.

2.5. Положення про Відділ затверджується Червоненською селищною радою. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Червоненської селищної ради та складення звітності;

3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.1.6 Здійснення попереднього контролю за своєчасністю та правильностю оформлення документів та законністю здійснення операцій.

3.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 31.12.2013 року № 1203;

3.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;

3.3.3. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, державну статистичну звітність, податкову звітність,  та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3.3.4. Приймає від установ, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів;

3.3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового відділу Червоненської селищої ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань;

3.3.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату та структурних підрозділів Червоненської селищної ради;

3.3.7. Приймає участь у розробці бюджетних програм,складає їх та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань, порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;

3.3.8. Готує проекти рішень Червоненської селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпорядження Червоненського селищного голови з питань, що входять до компетенції Відділу;

3.3.9. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких апарат селищної ради є головним розпорядником коштів, а саме:

  1. дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  2. повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів установ, для яких апарат  селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
  3. правильністю зарахування та використання власних надходжень установ, для яких апарат селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;
  4. веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку установам, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів;

3.3.10. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.3.11. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

  1. використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
  2. інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням Червоненського селищного голови;

3.3.12. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.3.13. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.3.14. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.3.15. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3.16 Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими складовими:

• облік видатків;

• облік грошових коштів на рахунках установи;

• облік розрахунків по заробітній платі ;

• облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними  фондами;

• облік розрахунків у порядку планових платежів;

• облік розрахунків з підзвітними особами;

• облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

• облік необоротних активів;

• облік запасів та МШП;

• облік результатів виконання кошторису;

• складання і подання звітності до відповідних органів;

• організація проведення інвентаризації;

• організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;

• організація забезпечення бухгалтерського обліку;

• організація розвитку бухгалтерського обліку.

3.3.17 Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоду на таку обробку, виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються.

3.3.18 Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності.

3.3.19 Розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів).

3.3.20 Організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та прогнозованих показників бюджету на наступні за плановим  два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту.

3.3.21Розробляє паспорти бюджетних програм, при потребі вносить зміни в діючі паспорти бюджетних програм, складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі, при цьому забезпечуючи:

  • своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
  • відповідність змісту паспортів до порядку використання бюджетних коштів;
  • підтвердження результативних показників бюджетних програм статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського обліку.

 

 Покладення  на  відділ  обов'язків, що  не  належать  або  виходять  за  межі  його  компетенції  не  допускається.

3.4. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Червоненська селищна рада.

3.5. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.7. За дорученням  селищного голови представляє інтереси Червоненської селищної ради, виконавчого комітету Червоненської селищної ради та Червоненського селищного голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державних органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

3.8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, іншими контролюючими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Представляти апарат Червоненської селищної ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами Червоненської селищної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.1.3. Одержувати від посадових осіб структурних підрозділів селищної ради та установ, для яких апарат Червоненської селищної ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій;

4.1.4. Вносити Червоненському селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Червоненської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Червоненській селищній раді, передбаченої Регламентом роботи селищної ради.

                            

Керуюча справами

(секретар) виконавчого комітету                                                          

Червоненської селищної ради                                                   Н.Ю.Семенова