Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХІІІ позачергової сесії Червоненської селищної ради VIII скликання №321 від «08» жовтня 2021 року    

 

 

                                           

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення

  1. Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради є виконавчим органом Червоненської селищної ради, який утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ є підзвітним і підконтрольним Червоненській селищній раді,  підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний профільним управлінням (департаментам) в галузях освіти, культури, туризму, молоді, спорту Житомирської обласної державної адміністрації.
  2. Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради (далі - Відділ)  є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується:  Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законами України в гуманітарній сфері,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Червоненської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України.

 

1.4. Червоненська селищна рада створює сприятливі умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, в разі необхідності - транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

1.5. Положення про Відділ, структура та штатна чисельність Відділу затверджується рішенням сесії селищної ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.

1.6.  Відділ є юридичною особою публічного права,  відкриває рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України, має окремий баланс, свою печатку та штамп, власні бланки, та діє на підставі цього Положення.

1.7. Повне найменування Відділу: Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради Житомирської області

  Скорочене найменування Відділу: Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради.

1.8. Місце знаходження: Україна, 13434, Житомирська область, Бердичівський район, смт  Червоне, вул. Миру, 30

1.9. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Червоненської селищної територіальної громади, які виділені на його утримання.

1.10. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

1.11. Бухгалтерський облік, складання фінансової звітності,  фінансово-господарську діяльність Відділу та підпорядкованих підприємств, установ, закладів  здійснює бухгалтерія Відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

1.12. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Червоненської селищної територіальної громади на фінансування  підпорядкованих підприємств, установ, закладів, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів в гуманітарній сфері, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.13. Відділ має право укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а  також  фізичними  особами  відповідно  до законодавства України.

1.14. Майно, що є комунальною власністю Червоненської селищної територіальної громади і закріплене за Відділом, належить йому на правах оперативного управління. Відділ  володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.15. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

1.16. Не вважається розподілом доходів відділу, в розумінні п. 1.15 Положення, використання відділом власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

1.17. Відділ є органом управління установ, закладів освіти, культури, молоді, спорту, заснованих на комунальній власності Червоненської селищної територіальної громади та здійснює свої повноваження відповідно до законодавства.

2. Завдання та функції Відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу:

2.1.1. в галузі освіти, фізичної культури, молоді є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади;

2.1.2. в галузі освіти є реалізація державної політики та політики селищної ради в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на території Червоненської селищної територіальної громади, аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку закладів загальної  середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі навчальних закладів незалежно від типів та форм  власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка  та організація виконання селищної програми розвитку освіти, створення  умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої освіти;

2.1.3. в галузі культури та туризму  є реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, а також у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту національних меншин України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Червоненської  селищної територіальної громади  та надання якісних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств різних форм власності;

2.1.4. в галузі спорту є  забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері фізичної культури і спорту, організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.1.5. При здійсненні повноважень відділ зобов'язаний:

2.1.5.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті територіальної громади;

2.1.5.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

2.1.5.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства; 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, сприяє в наданні населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту; 

2.2.2. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних та загальноосвітніх закладах;

2.2.3. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

2.2.4. Розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

2.2.5. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти.

2.2.6. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти.

2.2.7. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

2.2.8. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створює умови для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

2.2.9. Формує конкурентно  спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

2.2.10. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

2.2.11. Готує проєкти рішень Червоненської селищної ради, виконавчого комітету з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.12. Забезпечує формування матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу для публікації на офіційному веб-сайті селищної ради.

2.2.13. Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків.

2.2.14. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти, культури, спорту та підпорядкованих Відділу закладів та установ.

2.2.15. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

2.2.16. Забезпечує в межах визначених законодавством прав жителів територіальної громади в сферах освіти, культури та туризму, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

2.2.17. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.2.18. Сприяє в наданні можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

2.2.19. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.2.20. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.2.21. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.2.22. Розробляє i подає на розгляд селищної ради  пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту.

2.2.23. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території громади.

2.2.24. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.25. Аналізує стан освіти, культури та спорту на території громади, прогнозує розвиток закладів освіти, оптимізує мережу відповідних освітніх закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробляє та організовує виконання місцевої програми розвитку освіти та культури.

2.2.26. Визначає потребу в освітніх закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб селищної ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

2.2.27. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету  про утворення освітніх закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне, інклюзивне) та виховання у закладах загальної середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

2.2.28. Розглядає та виносить для обговорення можливі проекти будівництва, капітального ремонту закладів освіти та культури.

2.2.29. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій, творчих гуртків, координує роботу освітніх закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля, а також закладів культури.

2.2.30. Організовує харчування дітей у освітніх закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

2.2.31. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.32. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

2.2.33. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

2.2.34. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи закладів освіти, культури та спорту, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти, працівників культури.

2.2.35. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, закладів культури та спорту,  незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Червоненської селищної ради.

2.2.36. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.37. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, культуру та спорт, забезпечує ними заклади.

2.2.38. Забезпечує участь дітей, дитячих та дорослих творчих колективів, секцій, команд у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях та інше.

2.2.39. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до Типових  положень  про атестацію працівників України.

2.2.40. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, культури, спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

2.2.41. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручни