Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення щодо врегулювання земельних відносин до укладення договору оренди землі (основний договір) (34 сесія)

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Тридцять четверта позачергової сесія                                                              сьомого скликання

17 липня 2018 року    

                                                                              

Про затвердження Положення щодо 
врегулювання земельних відносин
до укладення договору оренди землі (основний договір)

 

     Керуючись Конституцією України, Земельним, Господарським, Цивільним, Податковим, Бюджетним кодексами України, відповідно до ст. 26/ п. 34/ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду на території Червоненської селищної ради, залучення додаткових коштів в селищний бюджет, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Положення щодо врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди землі на території Червоненської селищної ради (додається).
2.Затвердити примірний попередній договір оренди землі (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин, АПК та охорони природи.

 

 

 Селищний голова                                                      Ю.Ящук

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять четвертої позачергової  сесії

     сьомого скликання від  17 липня 2018 року

 

Положення

про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки (основний договір).

1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

2. Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки розроблено з метою врегулювання відносин Червоненської селищної ради з юридичними та фізичними особами на період здійснення землевпорядних робіт до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, для захисту від непослідовних контрагентів і скорочення термінів укладання договорів оренди земельних ділянок.

3. На підставі рішення селищної ради про надання дозволу на проведення робіт із землеустрою, власники і орендарі будівель і споруд, після одержання їх у власність або оренду, повинні з дня прийняття рішення укласти попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому (далі – попередній договір, додається).

4. Попередній договір діє з моменту його підписання до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (основного договору) та зобов’язує майбутнього Орендодавця та майбутнього орендаря в термін одинадцять місяців укласти договір оренди земельної ділянки.

При виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок попередній договір укладається на орієнтовну площу, що підтверджена плановими матеріалами та вказана в рішенні селищної ради. Зобов’язати юридичних та фізичних осіб в 5-ти денний термін з моменту укладання попереднього договору надати його копію в Андрушівське відділення Бердичівської ОДПІ. Спір щодо невчасного укладання попереднього договору оренди та невчасне внесення змін до нього сторони вирішують в судовому порядку. 

У термін одиннадцять місяців майбутні Орендарі зобов’язані:

  • укласти договір на розроблення документації із землеустрою з розробником (юридичною або фізичною особою, яка отримала ліцензію на проведення робіт відповідно до діючого законодавства);
  • контролювати строк виконання робіт;
  • не пізніше 30-го числа дев’ятого місяця з дня укладання Попереднього договору надати до Червоненської селищної ради відповідну документацію із землеустрою для подальшої підготовки проекту рішення про затвердження документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки. 

5. Для укладання попереднього договору особа, якій надано дозвіл на розроблення землевпорядної документації надає на ім’я селищного голови заяву про укладання Попереднього договору .

6. До заяви про укладання Попереднього договору особа надає такі документи:

            - для фізичних осіб – копія паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду, для фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) – копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності , копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності);

- юридичні особи – довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, копію установчих документів, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

7. На підставі заяви та наданих документів юрист спільно із землевпорядником селищної ради готує проект попереднього договору.

8. У випадку, коли майбутній орендар необґрунтовано (без поважних причин) ухиляється від укладення договору оренди (основного договору) земельної ділянки, майбутній орендодавець має право звернутися з вимогою про спонукання до укладення договору та про відшкодування збитків, завданих таким простроченням, у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених селищною радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення. 
9.  У випадку, якщо внаслідок ухилення (прострочення) однієї із сторін друга сторона втратила інтерес щодо укладення основного договору, вона відповідно до ст. 612 ЦКУ може відмовитися від укладення основного договору і вимагати відшкодування збитків (ст. 623 ЦКУ), відповідно:

Орендар -  у розмірі понесених витрат на виготовлення документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки;

Орендодавець – у розмірі неодержаної орендної плати, визначеної згідно затверджених селищною радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з дати укладання попереднього договору до дати прийняття селищною радою відповідного рішення.

10. Це Положення підлягає затвердженню на сесії селищної ради.

11. При підготовці чергових рішень сесії селищної ради, вимоги  цього  Положення  є обов’язковою складовою умов  надання  земельних ділянок в оренду. 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцять четвертої позачергової  сесії

     сьомого скликання від  17 липня 2018 року

 

Попередній договір
щодо укладання договору оренди (основного договору) земельної ділянки в майбутньому 

смт. Червоне                                           "___" ___________ 20__ р.

 

     Червоненська селищна рада в особі селищного голови Ящука Юрія Валентиновича, діючого на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» надалі «Орендодавець», з одного боку, та  ______________, що діє на підставі ______________ (юридична адреса __________) надалі «Орендар» з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Предмет попереднього договору 

1.1. Зобов’язання майбутнього Орендодавця та майбутнього Орендаря в термін до ____________20__, укласти договір оренди земельної ділянки (основний договір), площею _____________________________________________________________________________, (цільове призначення)_____________________________________________________________________________,

(місце розташування, адреса)

в майбутньому на умовах передбачених основним договором та провести його державну реєстрацію. 

1.2. Зміст основного договору викладено у додатку №1 до договору, що є невід’ємною частиною договору. 

1.3. При укладанні основного договору зміни можуть бути внесені виключно за згодою сторін.

2. Строк дії попереднього договору

2.1. Цей попередній договір укладається згідно ст.635 Цивільного кодексу України та діє до оформлення документації із землеустрою на земельну ділянку,  укладання та реєстрації основного договору оренди. 

3. Орендна плата

3.1. Сторони домовились, що на період дії попереднього договору оренди земельної ділянки, Орендар сплачує орендну плату, визначену згідно рішення ______________ сесії Червоненської селищної ради _____ скликання від ______________р.  

3.2.  Орендна плата складає _____________________ за рік, що становить _____% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

На підставі ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України сторони домовились, що орендна плата вноситься орендарем з моменту прийняття рішення Червоненською селищною радою від _____________ року №_______ щомісяця до 30 числа місяця, наступного за місяцем, за який проводиться оплата, у грошовій формі в розмірі – ________ на розрахунковий рахунок №______________, код бюджетної класифікації –______________, Банк ГУДКУ у Житомирській області, МФО _______________, одержувач _____________ _____________________________________________________________________________.

3.3. Розмір орендної плати переглядається  щороку у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором,зміни розмірів  земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджується документами, інших випадках, передбачених законом.

3.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня  в розмірі подвійної  облікової ставки НБУ, чинної на період прострочення , від несплаченої суми  за кожний день прострочення.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Майбутній Орендодавець має право вимагати від майбутнього Орендаря: - укладання основного договору в зазначений цим договором строк; - сплати збитків в розмірі неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених селищною радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та відповідно до Податкового Кодексу України, за період прострочення. 

4.2.Майбутній Орендодавець зобов’язаний: - укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендарем в строк передбачений цим договором; - у продовж дії попереднього договору не передавати земельну ділянку у власність або користування іншим особам; 

4.3. Майбутній Орендар має право вимагати від майбутнього Орендодавця: - укладання основного договору в зазначений цим договором строк;

4.4. Майбутній Орендар зобов’язаний: - укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендодавцем в строк передбачений цим договором; - сплатити збитки в розмірі неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених селищною радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення. 

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

5.1. За невиконання або неналежне виконання попереднього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору. 

5.2. Сторона, яка втратила інтерес щодо укладання основного договору внаслідок ухилення (прострочення) другої сторони, має право відмовитися від укладання основного договору.&