Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження типової форми Контракту з керівниками комунальних закладів загальної середньої освіти Червоненської селищної ради

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Пʼятдесят сьома позачергова сесія                                     сьомого скликання

__  червня 2020 р.

 

Про затвердження типової форми Контракту

з керівниками комунальних закладів загальної

середньої освіти Червоненської селищної ради

 

Керуючись Кодексом законів про працю України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906, Червоненська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Типову форму Контракту з керівником комунального закладу загальної середньої освіти Червоненської селищної ради (додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

 

        

Селищний голова                                                              Ю.В. Ящук

 

 

Додаток 1

до рішення 57 позачергової сесії Червоненської селищної ради

від  ___ червня 2020 року

КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу загальної середньої освіти Червоненської селищної ради

 

 

Відділ освіти та економічного розвитку Червоненської селищної ради в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та __________________________________________________________________ (далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижче наведене: __________________________________________________ призначається на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти __________________________________________________ терміном на _____ роки  з «___» ________ 20 ___ р. по «___» ________ 20 ___ р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління закладом освіти на умовах, викладених у Контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Червоненської селищної ради, розпоряджень Червоненського селищного голови, наказів по органу управління освітою Червоненської селищної ради та Статуту закладу загальної середньої освіти.

1.2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим Контрактом.

1.5. Надання відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з наказом по органу управління освітою Червоненської селищної ради.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі наказу по органу управління освітою Червоненської селищної ради.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом по органу управління освітою Червоненської селищної ради.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Обов’язки керівника:

2.1.1.Виконує вимоги чинного законодавства в галузі освіти, а також забезпечує та контролює виконання вимог працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою.

2.1.2. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу загальної середньої освіти відповідно до його Статуту, чинного законодавства України.

2.1.3. Спільно з педагогічною радоюзакладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу загальної середньої освіти, приймає рішення про планування його роботи.

2.1.4. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу загальної  середньої освіти, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.

2.1.5. Забезпечує складання тарифікаційного списку, дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження Роботодавцю.

2.1.6. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу загальної середньої освіти.

2.1.7. Здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

2.1.8. Здійснює видачу документів про освіту.

2.1.9. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників закладузагальної середньої освіти.

2.1.10. Здійснює відбір кадрів та розподіл обов’язків між працівниками закладузагальної середньої освіти.

2.1.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників закладузагальної середньоїосвіти, графіки відпусток.

2.1.12. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

2.1.13.  Визначає порядок, розміри преміювання працівників закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації закладузагальної середньоїосвіти.

2.1.14. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», забезпечує соціальний захист прав дітей.

2.1.15. Забезпечує державну реєстрацію закладу загальної  середньої освіти, ліцензування закладу освіти.

2.1.16. Забезпечує створення в закладі загальної середньої освіти необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.

2.1.17. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

2.1.18. Керує діяльністю педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

2.1.19. Координує в закладі загальної середньої освіти діяльність дитячих організацій (об’єднань).

2.1.20. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського с