Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про постійні комісії Червоненської селищної ради (1 проєкт)

Червоненська селищна рада 

Житомирської області

І сесія VIII скликання

Друге пленарне засідання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

від  07 грудня 2020 року                                                                          № 6

 

Про затвердження Положення про постійні

комісії Червоненської селищної ради

 

Керуючись ст. ст. 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови Ящука Юрія Валентиновича про необхідність затвердження Положення про постійні комісії Червоненської селищної ради 8 скликання, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Червоненської селищної ради восьмого скликання згідно додатку.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Безноско Н.Б.

 

 

 

Селищний голова Юрій ЯЩУК

 

 

 

Додаток

до рішення Червоненської селищної ради

від «07» листопада 2020року  №6

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ЧЕРВОНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО

СКЛИКАННЯ

 

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, селищного голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11. Особливості проведення засідань постійної комісії ради в режимі відео(аудіо)конференції встановлюється Регламентом ради.

1.12. Зміни та доповнення до даного Положення можуть бути внесені за пропозицією селищного голови, постійних комісій селищної ради, депутатських фракцій та депутатів селищної ради.

2. Склад постійних комісій

 1. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях сесії селищної ради.

 2. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

 3. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією селищного голови з урахуванням представництва фракцій та груп.

 4. Всі інші питання структури комісії (обрання заступника та/або секретаря комісії) вирішуються відповідною комісією на її першому засіданні. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій.

 5. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

 6. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись: селищним головою, комісією, депутатом ради.

 7. Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись: селищним головою, секретарем селищної ради, депутатом.

 8. Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі.

В разі необхідності, можливе переобрання голів комісій за мотивованим рішенням ради.

 1. По завершенню однорічної каденції (або достроково на вимогу ради) голова постійної комісії складає та подає секретарю селищної ради письмовий звіт про діяльність постійної комісії, а також, виступає зі звітом на засіданні ради, яка, затверджуючи звіт надає свою оцінку діяльності постійної комісії, її голови та членів.

 2. До звіту включається інформація про:

 • кількість засідань постійної комісії;

 • кількість розглянутих комісією питань;

 • кількість комісією внесених проектів рішень;

 • кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

 • кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

 • відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

 1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

 2. Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.

 3. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради.

 4. Депутат ради може входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

 5. Протягом терміну повноважень ради депутат має право переходу зі складу однієї комісії до іншої за умови подання письмової заяви. Оновлений склад комісій затверджується мотивованим рішенням сесії селищної ради.

 6. Не можуть входити до складу постійних комісій селищної ради селищний голова, секретар селищної ради.

 7. Депутати працюють у постійних комісіях селищної ради на громадських засадах.

 8. Принципи діяльності постійних комісій

 9. Діяльність постійних комісій будується на принципах:

 • законності;

 • гласності;

 • плановості;

 • колективності;

 • вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.

 1. Організація роботи постійних комісій

 2. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків, рекомендацій з питань, які планується винести на розгляд ради.

 3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім визначених законом випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Депутат селищної ради має право брати участь у роботі комісії, до складу якої він не входить з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме ініціювання бійки, хуліганських дій, висловлення словесних образ на адресу членів комісії, її голови або інших осіб, присутніх на засіданні комісії тощо.

 1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету Червоненської селищної ради, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 2. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.

 3. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

 4. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

 5. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 6. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

 7. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії, або секретар комісії.

 8. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

 9. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

 10. На вимогу громадян, їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або, певним чином, її інтересів.

 11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами, органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 12. На засідання постійної комісії можуть запрошуватися представники преси, телебачення.

 13. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення постійних комісій, а також, забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет селищної ради.

 14. Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік) планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується селищним головою.

5. Голова постійної комісії

5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

5.2. Скликає і веде засідання комісії.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

5.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

5.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

5.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

5.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

5.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

5.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

5.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

6 .Порядок проведення засідань постійних комісій

 1. У засіданні постійних комісій беруть участь депутати – члени комісій, інші депутати та запрошені на засідання комісії особи.

 2. На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний. Після затвердження порядку денного засідання комісія відводить час на розгляд питань, визначає їх черговість, встановлює загальний час засідання постійної комісії.

 3. Розгляд питання, включеного до порядку денного на засіданні постійної комісії, розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього питання, складу запрошених осіб на засідання, прізвищ доповідача та співдоповідача (співдоповідачів).

 4. Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.

 5. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіофіксація засідань комісії. Носії із записами засідань передаються на зберігання секретарю ради на розгляд ради та виконавчого комітету Червоненської селищної ради.

 6. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

 7. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Селищний голова, секретар селищної ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісія приймає рішення шляхом голосування.

 8. Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

 9. Тривалість виступів:

 • для доповіді - 5 хв.

 • для співдоповіді - 3 хв.

 • для участі в обговоренні - 3 хв.

 • заключне слово доповідача - 3 хв.

 • для репліки - 1 хв.

 1. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

 2. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.

 3. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час засідання і створює рівні можливості членам комісії в обговоренні питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні комісії надає слово членам комісії в порядку підняття рук.

 4. Рішення постійних комісій приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

 5. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

 6. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов’язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

 7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки і рекомендації постійних комісій та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

 8. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

 9. У протоколі засідання постійної комісії зазначається:

 • номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;

 • порядок денний засідання;

 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії та поширених серед членів комісії;

 • результати голосувань з питань порядку денного;

 • прийняті висновки, рекомендації та інші рішення постійних комісій.

 1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.

 2. Протоколи засідань постійних комісій оформлюються протягом трьох робочих днів з дня засідання постійної комісії та підписуються головою відповідної комісії і секретарем.

 3. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписується заступником голови комісії. За відсутності секретаря постійної комісії на засіданні комісії або неможливості виконання ним своїх обов’язків протокол засідання комісії підписує заступник голови або визначений комісією член комісії.

 4. Права та обов’язки членів постійної комісії

 5. Члени постійної комісії мають право:

 • вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, пропозицій, прийнятті та підготовці рішень;

 • викладати свою окрему думку щодо прийнятих рекомендацій, висновків та інших рішень постійної комісії, яка додається до протоколу комісії.

 1. Члени постійної комісії зобов’язані:

 • бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;

 • виконувати відповідні доручення голови постійної комісії та постійної комісії.

 1. У випадку невиконання депутатом своїх обов’язків щодо роботи в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більше ніж на половині проведених комісією протягом року засідань, голова комісії вносить на розгляд сесії питання про неможливість подальшого перебування депутата у складі відповідної постійної комісії.

Члени комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання корупції також здійснюється з’ясуванням конфлікту інтересів депутата ради, інших представників місцевого самоврядування, під час вивчення всіх питань в комісії. Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того, чи іншого депутата ради. У випадку порушення законодавства, регламенту, рішень ради та цього положення, депутати несуть

9. Напрямки діяльності постійних комісій

В складі Червоненської селищної ради функціонують наступні постійні комісії:

 1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 2. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

 3. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до відання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій, чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій.

9.1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку громади, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

9.2. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

3) питання господарської діяльності підприємств;

4) питання економічної стабілізації промисловості;

5) питання транспортного обслуговування;

6) питання розвитку всіх видів зв’язку;

7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

9) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг;

10) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

11) питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

12) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

13) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

14) питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

15) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

16) питання аналізу соціальних наслідків приватизації;

17) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

18) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

19) проекти місцевих програм охорони довкілля;

20) питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

21) питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

22) питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

23) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

24) питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

25) питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

26) питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

27) питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

28) питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

9.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання створення умов для розвитку культури;

4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

5) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

6) питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

7) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

8) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

9) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

10) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

11) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і

дитинства;

12) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

13) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

14) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

15) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

16) питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;

17) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

18) питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

19) питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення;

20) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян громади;

21) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

22) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

23) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

24) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

25) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

26) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.

27) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

10. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом та відділами

10.1. Рекомендації постійної комісії подаються селищному голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії.

10.2. Виконавчий комітет, відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

10.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

10.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

10.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.