Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Освітня Програма Крилівської гімназії на 2022-2023 н.р.

Дата: 19.10.2022 21:22
Кількість переглядів: 72

 

СХВАЛЕНО                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною  радою                                         наказом по Крилівській        

«Крилівської    гімназії»                                          гімназії

Червоненської селищної ради                     Наказ №__ від  «__»______2022 р.

                                                                            Директор                                                                                                    Протокол №__ від «__»_______ 2022р.                _______ Н.М.Федько

Голова педагогічної ради                                      

   _________   Н.М.Федько                                            М.П.

        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Крилівської гімназії

 Червоненської селищної ради Житомирської області

на 2022–2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

Освітня програма

«Крилівської гімназії» Червоненської селищної ради  Житомирської області

охоплює освіту на І (початкова освіта), ІІ (базова середня освіта) ступенях навчання. Програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової  освіти» (зі змінами), від 23.11.2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та на підставі типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України від 08.10.2019р. №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»; від 08.10.2019р. №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»; від  20.04.2018р. №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Освітня програма для 1-2, 3–4 класів визначає вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 -         дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

У процесі реалізації Типової освітньої програми передбачено використання  внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, враховують досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Мета освітньої програми базової школи визначає зміст та організацію освітнього процесу, забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку здобувачів освіти. Заклад активно використовує педагогіку партнерства (співробітництва), що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості, рівного доступу до освіти, створення умов для соцільно-психологічного захисту учасників освітнього процесу. Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень.

Освітня програма закладу спрямована на:

 • диференційоване та індивідуальне навчання на всіх ступенях вільного застосування вчителями різних методик  навчання та виховання;
 • результати навчання та формування ключових компетентностей здобувачів освіти;
 • розширення повноважень вчителів, учнів, батьків в управлінні школою, вирішенні методичних, педагогічних, фінансових питань, завдань розвитку матеріальної бази;
 • утвердження в школі атмосфери гуманізму, поваги до особистості вчителя і учня;
 • формування у здобувачів освіти національної самосвідомості, правої культури та громадянської відповідальності.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів складає  3500 годин/навчальний рік:

 • для 1-го класу  – 805 годин/навчальний рік,
 • для 2-го класу  – 875 годин/навчальний рік,
 • для 3–го  класу – 910 годин/навчальний рік, 
 • для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5–9-х класів  складає 5390 годин/навчальний рік:

 • для 5-го класу –    1015 годин/навчальний рік,
 • для 6-го класу – 1032,5 годин/навчальний рік,
 •  для 7-го класу – 1085 годин/навчальний рік,
 • для 8-го класу – 1137,5 годин/навчальний рік,
 • для 9-го класу – 1207,5  годин/навчальний рік.

   Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у  навчальних планах початкової та основної школи   (додаток 1 – для 1-2  класів, додаток 2 – для 3 -4 класів, додаток 3  для – 5-8  класів, додаток 4 – для 9 класу).

   Навчальні плани Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Червоненської селищної ради Житомирської області охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яка передбачає індивідуальні заняття та консультації на вивчення окремих предметів інваріантної складової,     групові заняття та консультації.

     Навчальні плани дають цілісне уявлення про зміст і структуру  кожного рівня освіти, встановлюють погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначають  гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачають реалізацію освітніх галузей через окремі предмети відповідно до Державних освітніх  стандартів.    

 Відповідно до пп.1-2 статті 20 Закону України «Про освіту», Положення про інклюзивне навчання із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №588 від 09.08.2017 року передбачено умови для  інклюзивних класів, навчання осіб з особливими освітніми потребами. Індивідуальні навчальні програми та індивідуальні навчальні плани для учнів  розробляються педагогічними працівниками за участю одного з батьків (законних представників) відповідно до можливостей дитини з використанням Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та  з урахуванням рекомендацій комунального закладу інклюзивно-ресурсного центру Житомирської міської ради.

 Індивідуальне навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття  загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 12 січня 2016 року № 8 у редакції наказу Міністерства освіти і науки  України від 10 липня 2019 року №955, на підставі довідок про потребу дитини у домашньому догляді та заяв одного з батьків чи осіб, які їх замінюють. Відповідно до п.2 розділу І Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти заклад може організовувати здобуття освіти здобувачами за різними формами (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж). В навчальному закладі за сімейною формою навчаються 3 здобувачі освіти ( один учень 9-го класу та два учні 5-го класу), які перебувають тимчасово за кордоном.

 

Початкова освіта здобувається.

Відповідно до пп.4-5 статті 12 Закону України «Про освіту»

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

   Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Початкова освіта забезпечує формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

 Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Освітня програма  початкової освіти