Червоненська громада
Житомирська область, Бердичівський район

8 скликання (12 сесія): Про затвердження положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на посади керівників комунальних підприємств та установ  Червоненської селищної ради

ЧЕРВОНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирської області

  Р І Ш Е Н Н Я

 

ХІІ сесія VIII скликання

від  16 вересня 2021 року                                                                    № 287

 

Про затвердження положення про конкурсну комісію,

умови та порядок проведення конкурсу на посади

керівників комунальних підприємств та установ 

Червоненської селищної ради

 

     Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення механізму організаційно-правових заходів щодо конкурсного відбору кандидатів на посади керівників комунальних підприємств, установ, Червоненської селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА

1. Затвердити положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на посади керівників комунальних підприємств та установ Червоненської селищної ради, згідно додатку, що додається.

2. Контроль за даним рішенням покласти на  постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування

 

 

 

Селищний голова                                                                                    Юрій ЯЩУК

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення ХІІ сесії Червоненської

селищної ради восьмого

 скликання287 від 16.09.2021 року

 

 

Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на посади керівників комунальних підприємств та установ Червоненської селищної ради

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, що належать до комунальної власності Червоненської селищної ради (далі - Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ, , що належать до комунальної власності Червоненської селищної ради (далі - керівники).

1.3. Цей Порядок визначає процедуру оголошення, підготовки, проведення і оформлення результатів конкурсу на заміщення вакантних посад керівників             1.4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

 • забезпечення рівного доступу;
 • політичної неупередженості;
 • законності;
 • довіри суспільства;
 • недискримінації;
 • прозорості;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів тестування;
 • узгодженості застосування методів тестування;
 • ефективного і справедливого процесу відбору.

1.4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

 

2. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Конкурс проводиться поетапно:

 • прийняття розпорядження про оголошення конкурсу;
 • оприлюднення розпорядження про оголошення конкурсу;
 • приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Конкурс оголошується за наявності вакантної посади керівника підприємства, установи, що належать до комунальної власності Червоненської селищної ради.

3.2. Конкурс оголошується відповідно до розпорядження голови селищної ради. Оголошення про проведення конкурсу  розміщується на офіційному веб-сайті Червоненської селищної ради.

3.3. З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах, безпосередньо в приміщеннях комунальної установи, підприємства.

4. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії.

4.1. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника проводить конкурсна комісія ( далікомісія), що утворюється у складі голови і членів комісії.

4.2. Конкурсна комісія створюється у складі шести осіб.

До складу конкурсної комісії входять: представники виконавчого комітету Червоненської селищної радиепутати селищної ради  та затверджується розпорядженням голови селищної ради.

4.3. Склад комісії затверджується розпорядженням селищного голови.

4.4. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є повноважними за умови участі в них не менше ніж 2/3 від загального складу конкурсної комісії.

4.5. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформляється протоколом.

4.6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

 4.7. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

4.8. Конкурсна комісія:

 • опрацьовує подані кандидатами документи та визначає їх відповідність;
 • ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі;
 • забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;
 • проводить конкурсний відбір;
 • проводить співбесіду ;

4.9. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії абоіншій особі не дозволяється.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

5. Прийняття та розгляд документів для участів конкурсі

 

5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,  подають до конкурсної комісії такі документи:

 • Копію паспорта;

 • Письмову заяву про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів до зайняття посади керівника (за формою згідно з Додатком ), до якої додається мотиваційний лист у довільній формі;

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

 • копію документа про освіту;

 • копію трудової книжки;

 • фотокартки 6x4 (2 шт.).

 • перспективний план розвитку комунального підприємства, установи на посаду керівника якого оголошено конкурс

5.2. Кандидати на посаду керівника можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

5.3. Документи від кандидатів приймаються протягом 10 календарних днів після оприлюднення 

повідомлення.

5.4. Кандидат має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

5.5. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються.

6. Порядок проведення конкурсу

 

6.1. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

6.2. Конкурсний відбір полягає у:

подані претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

подані претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку підприємства, установи, та проведенні ним відкритої публічної презентації.

вивчені конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку відповідного підприємства, установи.

6.3. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

6.4. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісіюзгідно з умовами проведення конкурсу.

6.5. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатамкі відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з Додатком 2.

6.6. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнєарифметичне значення індивідуальних оцінок.

6.7. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку підприємства, установи не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

6.8. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

6.9. Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

6.10. Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

7. Складання рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад

 

7.1. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з Додатком 3, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

7.2. За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду керівника у разі подання ним повного пакету документів та відповідності умовам конкурсу, або про проведенняповторної конкурсної процедури за умовамицього Порядку.

7.3. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови Комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

7.4. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії,

8.Оприлюднення результатів конкурсу

8.1. Результати конкурсу, включно з додатками 2, оприлюднюються протягом трьох днів з дати підписання протоколу засідання комісії на офіційному веб-сайті Червоненської селищної ради.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи директора комунального закладу/ директора комунального підприємства, якого призначено на посаду за результатами конкурсу.

Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу на посади директора комунального закладу/ директора комунального підприємства скасовується у разі:

 • встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
 • коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
 • незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду директора комунального закладу/ директора комунального підприємства.

   Секретар ради                                                    Неля БЕЗНОСКО

 

 

Додаток 1  до Положення

(найменування)

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата )

який (яка) проживає за адресою:

_____________________________

номер телефону

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

з метою __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих документах.

Додаток: мотиваційний лист в довільній формі.

_________ 20__ р.

підпис

Додаток 2 до Положення

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

(готується кожним членом комісії окремо)

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Критерії

Оцінювання здійснюється в межах

14 балів:з розрахунку від 0 до 2 балів за кожен критерій

Бали

Кандидат

№ 1:

 

 

 

Член комісії     ________________________              ______________________

                                  (підпис)(прізвище,ім’я по батькові)

Додаток 3 до Положення

ВІДОМІСТЬ

про результати оцінювання пропозицій кандидатів на посаду щодо перспективного плану розвитку підприємства

(готується кожним членом комісії окремо)

Прізвище, ім’я та

по батькові кандидата

Критерії

Оцінювання здійснюється в межах

14балів:з розрахунку від 0 до 2 балів за кожен критерій

Бали

Кандидат

№ 1:

 

 

 

Член комісії     ________________________              ______________________

                                  (підпис)(прізвище,ім’я по батькові)

Додаток 4 до Положення

 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище,Ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг