Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (11 проєкт): Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада 

Житомирської області 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

ХI сесія VIII скликання 

 Від   серпня 2021 року                                                                           №

 

Про затвердження Положення про відділ

«Центр надання адміністративних послуг»

Червоненської селищної ради

 

Керуючись п.5 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради, згідно з додатком  до цього рішення.

2. Визначити відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради відповідальним за керівництво та організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради, а також за організаційне забезпечення діяльності його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                                       Юрій ЯЩУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ___ сесії

Червоненської

селищної ради
_________ 2021 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом Червоненської селищної ради (далі – Рада).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, рішенням Ради, розпорядженням селищного голови та цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Червоненської селищної ради та її виконавчих органів.

До штатного розпису Відділу в обов’язковому порядку включаються посади адміністратора та державного реєстратора.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ створюється без статусу юридичної особи у складі виконавчого апарату Червоненської селищної ради.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

керівництво та організація діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради, організаційне забезпечення діяльності його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів.

здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

координацію співпраці з відповідними структурними підрозділами селищної ради та її виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадян з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації прав;

матеріально-технічне, методичне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради;

державну реєстрацію прав;

участь у розробленні та опрацюванні проєктів рішень з питань, що належать до компетенції відділу;

надання пропозицій щодо покращення якості надання адміністративних послуг;

інші повноваження відповідно до рішення Ради та розпорядження селищного голови.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів селищної ради та її виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

проводити зустрічі та переговори, здійснювати оперативний зв'язок із структурними підрозділами селищної ради та її виконавчими органами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова.

4.2. Начальник відділу повинен відповідати кваліфікаційним вимогам для посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Ради, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової та конфіденційної інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Ради здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, погоджує посадові інструкції працівників відділу;

сприяє професійному розвитку працівників відділу;

погоджує заяви про переведення, стажування працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

надає пропозиції щодо заохочення працівників відділу, в тому числі преміювання;

здійснює інші повноваження за дорученням керівництва селищної ради.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших виконавчих органів Ради.

 

5. ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ ВІДДІЛУ

5.1. Іншими посадовими особами Відділу є:

адміністратор;

державний реєстратор;

спеціалісти.

Статус адміністратора визначається законодавством про адміністративні послуги та Положенням про Центр надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради.

Права та обов’язки спеціаліста Відділу визначаються у посадовій інструкції, яка розробляється та погоджується начальником відділом.

5.2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою і відповідно до покладених завдань:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав, похідних від права власності, здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії.

4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи;

5) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

6) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;

7) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

8) формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

9) формує реєстраційні справи у паперовій формі;

10) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Державний реєстратор має свою печатку встановленого зразка.

Державний реєстратор має відповідати кваліфікаційним вимогам, встановлених відповідними державними органами.

5.3. Інші посадові особи Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь