Червоненська селищна територіальна громада
Бердичівський район, Житомирська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

8 скликання (11 проєкт): Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради

Червоненська селищна рада 

Житомирської області 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

ХI сесія VIII скликання 

 Від   серпня 2021 року                                                                           №

 

Про затвердження Положення про відділ

«Центр надання адміністративних послуг»

Червоненської селищної ради

 

Керуючись п.5 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради, згідно з додатком  до цього рішення.

2. Визначити відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради відповідальним за керівництво та організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради, а також за організаційне забезпечення діяльності його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та місцевого самоврядування.

 

 

 

Селищний голова                                                                                       Юрій ЯЩУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ___ сесії

Червоненської

селищної ради
_________ 2021 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Червоненської селищної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом Червоненської селищної ради (далі – Рада).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, рішенням Ради, розпорядженням селищного голови та цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Червоненської селищної ради та її виконавчих органів.

До штатного розпису Відділу в обов’язковому порядку включаються посади адміністратора та державного реєстратора.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ створюється без статусу юридичної особи у складі виконавчого апарату Червоненської селищної ради.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

керівництво та організація діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради, організаційне забезпечення діяльності його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів.

здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

координацію співпраці з відповідними структурними підрозділами селищної ради та її виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадян з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації прав;

матеріально-технічне, методичне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради;

державну реєстрацію прав;

участь у розробленні та опрацюванні проєктів рішень з питань, що належать до компетенції відділу;

надання пропозицій щодо покращення якості надання адміністративних послуг;

інші повноваження відповідно до рішення Ради та розпорядження селищного голови.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів селищної ради та її виконавчих органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

проводити зустрічі та переговори, здійснювати оперативний зв'язок із структурними підрозділами селищної ради та її виконавчими органами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова.

4.2. Начальник відділу повинен відповідати кваліфікаційним вимогам для посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Ради, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

уживає заходів щодо збереження службової та конфіденційної інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Ради здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, погоджує посадові інструкції працівників відділу;

сприяє професійному розвитку працівників відділу;

погоджує заяви про переведення, стажування працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

надає пропозиції щодо заохочення працівників відділу, в тому числі преміювання;

здійснює інші повноваження за дорученням керівництва селищної ради.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших виконавчих органів Ради.

 

5. ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ ВІДДІЛУ

5.1. Іншими посадовими особами Відділу є:

адміністратор;

державний реєстратор;

спеціалісти.

Статус адміністратора визначається законодавством про адміністративні послуги та Положенням про Центр надання адміністративних послуг Червоненської селищної ради.

Права та обов’язки спеціаліста Відділу визначаються у посадовій інструкції, яка розробляється та погоджується начальником відділом.

5.2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою і відповідно до покладених завдань:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав, похідних від права власності, здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії.

4) під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких